Ausschreibung zum Dresdner Lyrikpreis 2020

Der Dresdner Lyrikpreis wird zur Förderung des gegenwärtigen poetischen Schaffens durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden ausgelobt und alle zwei Jahre vergeben. Im November 2020 wird der mit 5.000 Euro dotierte Preis zum zwölften Mal verliehen.

Bewerberinnen und Bewerber, die in Europa leben und in deutscher oder tschechischer Sprache schreiben, können von Verlagen, Herausgebern und Redaktionen von Literaturzeitschriften, Autorenverbänden und literarischen Vereinigungen vorgeschlagen werden. Weiterhin sind Eigenbewerbungen ausdrücklich erwünscht! Die BewerberInnen müssen mindestens drei Veröffentlichungen entweder in Buchform (auch innerhalb einer Anthologie), in einer Literaturzeitschrift oder bei ausgewählten Literaturplattformen (lyrikline, poetenladen, fixpoetry) nachweisen, die nicht älter als zwei Jahre sein sollten. Ausschließliche Publikationen im Eigenverlag werden nicht akzeptiert. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 31. Juli 2019.

Eingereicht werden sollen mindestens 6 und höchstens 10 selbstverfasste Gedichte in siebenfacher maschinen- oder computergeschriebener Ausfertigung und eine knappe biobibliographische Darstellung mit aktueller Anschrift. Da das zweistufige Auswahl-verfahren anonymisiert ist, darf auf den Texten nicht der Autorenname erscheinen. Stattdessen muss ein Kennwort auf allen Textseiten sowie auf der gesonderten Biobibliographie angegeben werden.

Die Vorjury ist jeweils mit tschechischen und deutschsprachigen Mitgliedern besetzt. Sie wählen aus den Einsendungen in jeweils ihrer Sprache bis 31. Oktober 2019 je bis zu 5 Kandidatinnen und Kandidaten aus. Die Auswahl erfolgt ohne Ansehen der Person, d.h. die Namen der Autorinnen und Autoren werden den JurorInnen nicht bekannt gegeben.

Anschließend werden die Texte der nominierten Bewerberinnen und Bewerber von renommierten literarischen Übersetzerinnen und Übersetzern in die jeweils andere Sprache übertragen und der ebenfalls zweisprachig besetzten Hauptjury zur Verfügung gestellt.

Im Herbst 2020 werden die nominierten Autorinnen und Autoren zu einem Lesewettbewerb nach Dresden eingeladen. Dort präsentieren sie vor Hauptjury und Publikum in jeweils zehn Minuten Auszüge ihrer Wettbewerbsbeiträge. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen grundsätzlich bereit sein, im Falle der Nominierung beim Finale in Dresden vor Publikum zu lesen und an dem dreitägigen Rahmenprogramm mit Lesungen, Workshops und gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen. Sämtliche damit verbundenen Kosten werden vom Veranstalter übernommen.

Bewerbungen für den Dresdner Lyrikpreis sind auf dem üblichen Postweg (nicht per Einschreiben) bis zum 31. Juli 2019 einzureichen an:


Literaturhaus Villa Augustin
Andrea O‘Brien
Förderverein für das Erich Kästner Museum/Dresdner Literaturbüro e.V.
Antonstraße 1, 01097 Dresden

Tel. +49 (0)351 804 50 87

Wichtige Hinweise

Einsendungen per E-Mail oder Fax werden nicht berücksichtigt. Die in siebenfacher Ausfertigung eingereichten Gedichte sollten in sieben Bündeln (Gedicht 1 – Gedicht X) ge-klammert werden. Aus Kapazitätsgründen können weder Eingangsbestätigungen versendet noch Einschreiben per Post abgeholt werden. Zwischenbescheide werden nur an die nominierten BewerberInnen erteilt. Es erfolgt keine Rücksendung der eingereichten Manuskripte. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ab 1.11.2019 werden die Nominierungen auf der Homepage www.dresdner-lyrikpreis.org veröffentlicht. Der Name der Preisträgerin oder des Preisträgers wird nach der Preisverleihung ebenfalls auf der angegebenen Internetseite sowie in der Presse bekannt gegeben.Veřejná soutěž o Drážďanskou cenu lyriky 2020

Drážďanskou cenu lyriky na podporu současné básnické tvorby vypisuje a uděluje primátor zemského hlavního města Drážďan každý druhý rok. Cena je pro výherce dotována částkou 5.000 EUR a v listopadu 2020 bude udělena již potřinácté.

Uchazečky a uchazeči žijící v Evropě a píšící v němčině anebo češtině, mohou být navrženy/-i do soutěže nakladatelstvími, vydavateli a redakcemi literárních časopisů, autorskými svazy a literárními sdruženími. Vítány jsou rovněž vlastní přihlášky jednotlivců. Předpokladem pro účast v soutěži jsou minimálně tři předchozí autorovy publikace – a to buď knižní (i v rámci antologií), v literárním časopise anebo on-line na vybraných literárních platformách (Lyrikline, poetenladen, fixpoetry; Dobrá adresa, Nedělní chvilka poezie, Literární.cz, Almanach Wagon, Herberk anebo Texty). Publikování v těchto médiích musí být doloženo a texty nemají být starší než 2 roky. Publikace vlastním nákladem nejsou akceptovány.

Přihlášky do soutěže se přijímají do 31. července 2019.

Uchazeči zašlou nejméně 6 a nejvíce 10 vlastních básní v sedmi vyhotoveních, psaných na stroji nebo na počítači, a svoji stručnou bio- a bibliografii s aktuální adresou. Jelikož se jedná o anonymizované výběrové řízení, jež probíhá ve dvou kolech, nesmí být na jednotlivých exemplářích soutěžních textů uvedeno jméno autorky/-a. Místo něj se na všech výtiscích a na všech stranách soutěžního příspěvku používá autorem zvolené heslo, které se uvádí též na oddělené stránce s bio- a bibliografií.

Jury prvního kola je obsazena českými a německy mluvícími porotci, kteří vybírají ze všech zaslaných příspěvků ve svém mateřském jazyce do 31. října 2019 až 5 kandidátek či kandidátů. Jména autorek/-ů se porotě prvního kola neoznamují, tato porota tudíž vybírá bez ohledu na identitu osoby.

Veškeré zaslané texty nominovaných básnířek/básníků budou následně přeloženy do druhého jazyka renomovanými literárními překladatelkami a překladateli, aby je dostala k dispozici hlavní porota, která je též zastoupena dvojjazyčně.

Nominované autorky a nominovaní autoři budou pozvány/-i na podzim 2020 do Drážďan na soutěžní čtení. Tam představí hlavní porotě i publiku vybrané texty ze svých příspěvků v cca 10minutovém bloku. Uchazečky a uchazeči musí být připraveni vystoupit v případě nominace před publikem v Drážďanech a zúčastnit se třídenního rámcového programu: čtení, workshopů a společné aktivity. Veškeré s tímto programem spojené náklady uhradí organizátor.

Přihlášky do soutěže o Drážďanskou cenu lyriky je třeba podat klasickou poštou (nedoporučeně!) do 31. července 2019 na adresu:

Literaturhaus Villa Augustin

paní Andrea O’Brien

Förderverein für das Erich Kästner Museum/Dresdner Literaturbüro e.V.

Antonstraße 1, 01097 Dresden

Tel. +49 (0)351 804 50 87

Důležité!

Na přihlášky e-mailem nebo faxem se nebere zřetel. Zaslané básně v sedmi vyhotoveních mají být sešívané v sedmi jednotlivých svazcích (báseň 1 – báseň X). Z kapacitních důvodů nemůžeme potvrdit převzetí zásilky ani vyzvednout na poště zásilky doporučené. Zprávy obdrží jen nominovaní. Přihlášené texty nebudou zasílány zpět. Právní cesta je vyloučena.

Informace o nominovaných budou zveřejněné od 1. 11. 2019 na internetových stránkách organizátora (www.literaturhaus-dresden.de). Jméno vítězky či vítěze se po předání ceny zveřejní též na internetových stránkách organizátora (www.literaturhaus-dresden.de) i v tisku.