Ausschreibung zum 14. Dresdner Lyrikpreis 2022

Der Dresdner Lyrikpreis wird zur Förderung des gegenwärtigen poetischen Schaffens durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden ausgelobt und alle zwei Jahre vergeben. Im November 2022 wird der mit 5.000 Euro dotierte Preis zum vierzehnten Mal verliehen.

Bewerber*innen, die in Europa leben und in deutscher oder tschechischer Sprache schreiben, können von Verlagen, Herausgebern und Redaktionen von Literaturzeitschriften, Autorenverbänden und literarischen Vereinigungen vorgeschlagen werden. Eigenbewerbungen sind ausdrücklich erwünscht. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 30. Juni 2021.

Die Vorjury ist jeweils mit tschechischen und deutschsprachigen Mitgliedern besetzt. Sie wählen aus den Einsendungen in ihrer Sprache bis 15. Oktober 2021 jeweils bis zu fünf Kandidat*innen aus. Die Auswahl erfolgt ohne Ansehen der Person, d.h. die Namen der Autor*innen werden den Juror*innen nicht bekannt gegeben. Anschließend werden die Texte der nominierten Bewerber*innen von literarischen Übersetzer*innen in die jeweils andere Sprache übertragen und der ebenfalls zweisprachig besetzten Hauptjury zur Verfügung gestellt. Im Herbst 2022 werden die nominierten Autor*innen zu einem Lesewettbewerb nach Dresden eingeladen. Dort präsentieren sie vor Hauptjury und Publikum in jeweils zehn Minuten Auszüge ihrer Wettbewerbsbeiträge.

Anforderungen

Eingereicht werden sollen mindestens 6 und höchstens 10 selbstverfasste Gedichte und eine knappe biobibliographische Darstellung mit aktueller Anschrift. Die Gedichte dürfen bereits veröffentlicht, sollen aber nicht älter als zwei Jahre sein. Da das zweistufige Auswahlverfahren anonymisiert ist, darf auf den Texten nicht der Autor*innen-Name erscheinen. Stattdessen muss ein Kennwort auf allen Textseiten sowie auf der gesonderten Biobibliografie angegeben werden. Die Gedichte (Dokument 1) und die Biobibliographie (Dokument 2) sollen ausschließlich digital (PDF-Format, max. 2 MB) eingereicht werden. Dokument 1 bitte benennen mit „Gedichte_Kennwort“, Dokument 2 mit „Biografie_Kennwort“. (Beispiel: „Gedichte_agent007.pdf“ und „Biografie_agent007.pdf“).

Die Bewerber*innen müssen mindestens drei Veröffentlichungen nachweisen: entweder in Buchform (auch innerhalb einer Anthologie), in einer Literaturzeitschrift oder bei ausgewählten Literaturplattformen (lyrikline, poetenladen, fixpoetry). Ausschließliche Publikationen im Eigenverlag werden nicht akzeptiert.

Die Bewerber*innen müssen grundsätzlich bereit sein, im Falle der Nominierung beim Finale in Dresden vor Publikum zu lesen, an dem dreitägigen Rahmenprogramm mit Lesungen, Workshops und gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen und digitale Beiträge für die Webseite www.dresdner-lyrikpreis.org einzureichen. Sämtliche damit verbundene Kosten werden vom Veranstalter übernommen.

Bewerbungen für den Dresdner Lyrikpreis sind bis zum 30. Juni 2021 einzureichen an:

info@dresdner-lyrikpreis.orgWichtige Hinweise

Postalische Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die nominierten Bewerber*innen erhalten eine Benachrichtigung. Ab 31.10.2021 werden die Nominierungen auf der Homepage www.dresdner-lyrikpreis.org veröffentlicht. Der Name des/der Preisträger*in wird nach der Preisverleihung ebenfalls auf der angegebenen Internetseite sowie in der Presse bekannt gegeben.


Rückfragen bitte an:

Das Erich Kästner Haus für Literatur
Andrea O’Brien / Annett Groh / Florian Ernst
Antonstraße 1
01097 Dresden
Tel. +49 (0)351 804 50 87

Drážďanská cena za poezii 2022 – open call

Drážďanská cena za poezii je vyhlašována primátorem zemského hlavního města Drážďany na podporu současné básnické tvoby a uděluje se každé dva roky. V listopadu 2022 bude cena, dotovaná částkou 5000 euro, udělena již po čtrnácté.

Uchazeči a uchazečky, kteří žijí v Evropě a píší v českém nebo německém jazyce, mohou být navrženi nakladateli, editory, redakcemi literárních časopisů, autorskými organizacemi a literárními spolky. Vítány jsou ale i přihlášky jednotlivců. Uzávěrka pro příspěvky je 30. června 2021.

Předporota je obsazena českými respektive německy mluvícími porotci. Ti vyberou z příspěvků v tom kterém jazyce do 15. října 2021

nejvýše po pěti kandidátech. Výběr probíhá bez ohledu na osobu autora,

tj. jména autorů a autorek jsou porotcům utajena. Texty nominovaných

uchazečů a uchazeček jsou následně převedeny profesionálními překladateli do druhého jazyka a předloženy dvojjazyčné hlavní porotě. Na podzim 2022 budou nominovaní autoři a autorky pozváni na soutěžní čtení do Drážďan, kde v desetiminutových blocích představí výběr ze svých soutěžních příspěvků hlavní porotě a publiku.


Požadavky

Přihlásit je možné nejméně šest a nejvýše deset původních básní a stručnou bio- a bibliografii s aktuální adresou. Básně smějí být již dříve zveřejněny, neměly by však být starší než dva roky. Protože je dvoukolová soutěž anonymní, nesmí u textů stát jméno jejich autora či autorky. Místo toho musí být na všech stránkách textu a také na separátní bio/bibliografii uvedeno heslo. Básně (soubor 1) a bio/bibliografie (soubor 2) mohou být zaslány výhradně digitálně (formát pdf, max. 2 MB). Soubor 1 prosím označte způsobem „básně_heslo“, soubor 2 „životopis_heslo“ (příklad: „básně_agent007.pdf“ a „životopis_agent 007.pdf“).

Uchazeči musejí doložit minimálně tři předchozí publikace, ať už v knižní podobě (včetně antologií), v literárních časopisech či na redigovaných online platformách (např. Lyrikline, Literární.cz, Nedělní chvilka poezie apod.). Publikace vlastními nákladem nejsou akceptovány.

Uchazeči nechť počítají s tím, že v případě nominace budou veřejně číst na finále v Drážďanech, rovněž se aktivně zúčastní třídenního doprovodného programu s autorskými čteními, workshopy a společnými aktivitami a pro webovou stránku www.dresdner-lyrikpreis.org natočí video. Veškeré související výdaje hradí organizátor.

Příspěvky do Drážďanské ceny za poezii zasílejte do 30. června 2021 na mail: info@dresdner-lyrikpreis.org

Důležitá upozornění

Na příspěvky zaslané poštou nebude brán zřetel. Právní cesta je vyloučena.

Nominovaní uchazeči obdrží zprávu. Od 31. 10. 2021 budou nominace zveřejněny na homepage www.dresdner-lyrikpreis.org. Jméno vítěze/vítězky soutěže bude oznámeno rovněž na této internetové stránce a také v tisku.

Dotazy:

Das Erich Kästner Haus für Literatur
Andrea O’Brien / Annett Groh / Florian Ernst

Antonstraße 1, 01097 Dresden

Tel. +49 (0)351 804 50 87